Market Prices

Ayr
Updated: 21/04/2014
TotalsPrice per kgNumber
Steersn/an/a
Heifersn/an/a
Young Bullsn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Cull Cowsn/an/a
Cull Bullsn/an/a
Lambs SQQ250.9124
Hoggs SQQ219.18825
Ewes73.58273
CattleGradingPrice per kg lwtChange from 14/04/2014
SteersLight (370-464 kg)n/an/a
SteersMedium (465-555 kg)n/an/a
SteersHeavy (over 555 kg)n/an/a
HeifersLight (330-399 kg)n/an/a
HeifersMedium (400-480 kg)n/an/a
HeifersHeavy (over 480 kg)n/an/a
Young BullsLight (370-464 kg)n/an/a
Young BullsMedium (465-555 kg)n/an/a
Young BullsHeavy (over 555 kg)n/an/a
Older steersn/an/a
Older heifersn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Beef sired cull cowsn/an/a
Dairy sired cull cowsn/an/a
SheepGradingPrice per kg lwtChange from 14/04/2014
LambsLight (25.5-32 kg)n/an/a
LambsStandard (32.1-39 kg)n/an/a
LambsMedium (39.1-45.5 kg)250.91-10.45
LambsHeavy (45.6-52 kg)245.06-0.04
Standard Quality Quotation250.91-10.45
HoggsLight (25.5-32 kg)216.6050.53
HoggsStandard (32.1-39 kg)213.7619.12
HoggsMedium (39.1-45.5 kg)224.0013.82
HoggsHeavy (45.6-52 kg)205.118.38
Standard Quality Quotation219.1818.63
EwesPrice per head73.583.71