Market Prices

Ayr
Updated: 14/04/2014
TotalsPrice per kgNumber
Steersn/an/a
Heifersn/an/a
Young Bullsn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Cull Cowsn/an/a
Cull Bullsn/an/a
Lambs SQQ261.369
Hoggs SQQ200.551549
Ewes69.87385
CattleGradingPrice per kg lwtChange from 07/04/2014
SteersLight (370-464 kg)n/an/a
SteersMedium (465-555 kg)n/an/a
SteersHeavy (over 555 kg)n/an/a
HeifersLight (330-399 kg)n/an/a
HeifersMedium (400-480 kg)n/an/a
HeifersHeavy (over 480 kg)n/an/a
Young BullsLight (370-464 kg)n/an/a
Young BullsMedium (465-555 kg)n/an/a
Young BullsHeavy (over 555 kg)n/an/a
Older steersn/an/a
Older heifersn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Beef sired cull cowsn/an/a
Dairy sired cull cowsn/an/a
SheepGradingPrice per kg lwtChange from 07/04/2014
LambsLight (25.5-32 kg)n/an/a
LambsStandard (32.1-39 kg)n/an/a
LambsMedium (39.1-45.5 kg)261.36n/a
LambsHeavy (45.6-52 kg)245.10n/a
Standard Quality Quotation261.36n/a
HoggsLight (25.5-32 kg)166.071.06
HoggsStandard (32.1-39 kg)194.64-12.56
HoggsMedium (39.1-45.5 kg)210.18-11.89
HoggsHeavy (45.6-52 kg)196.73-10.46
Standard Quality Quotation200.55-11.21
EwesPrice per head69.87-6.61