Market Prices

Ayr
Updated: 20/02/2017
TotalsPrice per kgNumber
Steersn/an/a
Heifersn/an/a
Young Bullsn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Cull Cowsn/an/a
Cull Bullsn/an/a
Lambs SQQn/an/a
Hoggs SQQ163.151142
Ewes41.79684
CattleGradingPrice per kg lwtChange from 13/02/2017
SteersLight (370-464 kg)n/an/a
SteersMedium (465-555 kg)n/an/a
SteersHeavy (over 555 kg)n/an/a
HeifersLight (330-399 kg)n/an/a
HeifersMedium (400-480 kg)n/an/a
HeifersHeavy (over 480 kg)n/an/a
Young BullsLight (370-464 kg)n/an/a
Young BullsMedium (465-555 kg)n/an/a
Young BullsHeavy (over 555 kg)n/an/a
Older steersn/an/a
Older heifersn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Beef sired cull cowsn/an/a
Dairy sired cull cowsn/an/a
SheepGradingPrice per kg lwtChange from 13/02/2017
LambsLight (25.5-32 kg)n/an/a
LambsStandard (32.1-39 kg)n/an/a
LambsMedium (39.1-45.5 kg)n/an/a
LambsHeavy (45.6-52 kg)n/an/a
Standard Quality Quotationn/an/a
HoggsLight (25.5-32 kg)144.95-12.15
HoggsStandard (32.1-39 kg)163.46-7.41
HoggsMedium (39.1-45.5 kg)166.62-7.42
HoggsHeavy (45.6-52 kg)163.78-3.17
Standard Quality Quotation163.15-9.61
EwesPrice per head41.79-16.72