Market Prices

Ayr
Updated: 24/04/2017
TotalsPrice per kgNumber
Steersn/an/a
Heifersn/an/a
Young Bullsn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Cull Cowsn/an/a
Cull Bullsn/an/a
Lambs SQQn/an/a
Hoggs SQQ181.961179
Ewes71.92317
CattleGradingPrice per kg lwtChange from 17/04/2017
SteersLight (370-464 kg)n/an/a
SteersMedium (465-555 kg)n/an/a
SteersHeavy (over 555 kg)n/an/a
HeifersLight (330-399 kg)n/an/a
HeifersMedium (400-480 kg)n/an/a
HeifersHeavy (over 480 kg)n/an/a
Young BullsLight (370-464 kg)n/an/a
Young BullsMedium (465-555 kg)n/an/a
Young BullsHeavy (over 555 kg)n/an/a
Older steersn/an/a
Older heifersn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Beef sired cull cowsn/an/a
Dairy sired cull cowsn/an/a
SheepGradingPrice per kg lwtChange from 17/04/2017
LambsLight (25.5-32 kg)n/an/a
LambsStandard (32.1-39 kg)n/an/a
LambsMedium (39.1-45.5 kg)n/an/a
LambsHeavy (45.6-52 kg)n/an/a
Standard Quality Quotationn/an/a
HoggsLight (25.5-32 kg)154.78-37.12
HoggsStandard (32.1-39 kg)184.420.85
HoggsMedium (39.1-45.5 kg)182.58-6.60
HoggsHeavy (45.6-52 kg)171.88-4.89
Standard Quality Quotation181.96-6.24
EwesPrice per head71.922.40