Accessibility
 
Ayr
TotalsPrice per kgNumber
Steersn/an/a
Heifersn/an/a
Young Bullsn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Cull Cowsn/an/a
Cull Bullsn/an/a
Lambs SQQ234.091639
Hoggs SQQn/an/a
Ewes62.97747
CattleGradingPrice per kg lwtChange from 11/10/2021
SteersLight (370-464 kg)n/an/a
SteersMedium (465-555 kg)n/an/a
SteersHeavy (over 555 kg)n/an/a
HeifersLight (330-399 kg)n/an/a
HeifersMedium (400-480 kg)n/an/a
HeifersHeavy (over 480 kg)n/an/a
Young BullsLight (370-464 kg)n/an/a
Young BullsMedium (465-555 kg)n/an/a
Young BullsHeavy (over 555 kg)n/an/a
Older steersn/an/a
Older heifersn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Beef sired cull cowsn/an/a
Dairy sired cull cowsn/an/a
SheepGradingPrice per kg lwtChange from 11/10/2021
LambsLight (25.5-32 kg)216.67n/a
LambsStandard (32.1-39 kg)231.596.49
LambsMedium (39.1-45.5 kg)234.52-4.72
LambsHeavy (45.6-52 kg)232.98-4.73
Standard Quality Quotation234.09-4.09
HoggsLight (25.5-32 kg)n/an/a
HoggsStandard (32.1-39 kg)n/an/a
HoggsMedium (39.1-45.5 kg)n/an/a
HoggsHeavy (45.6-52 kg)n/an/a
Standard Quality Quotationn/an/a
EwesPrice per head62.97-1.30
Updated: 18/10/2021