Accessibility
Ayr
TotalsPrice per kgNumber
Steersn/an/a
Heifersn/an/a
Young Bullsn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Cull Cowsn/an/a
Cull Bullsn/an/a
Lambs SQQ172.631509
Hoggs SQQn/an/a
Ewes55.09499
CattleGradingPrice per kg lwtChange from 12/08/2019
SteersLight (370-464 kg)n/an/a
SteersMedium (465-555 kg)n/an/a
SteersHeavy (over 555 kg)n/an/a
HeifersLight (330-399 kg)n/an/a
HeifersMedium (400-480 kg)n/an/a
HeifersHeavy (over 480 kg)n/an/a
Young BullsLight (370-464 kg)n/an/a
Young BullsMedium (465-555 kg)n/an/a
Young BullsHeavy (over 555 kg)n/an/a
Older steersn/an/a
Older heifersn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Beef sired cull cowsn/an/a
Dairy sired cull cowsn/an/a
SheepGradingPrice per kg lwtChange from 12/08/2019
LambsLight (25.5-32 kg)150.38n/a
LambsStandard (32.1-39 kg)161.61-9.61
LambsMedium (39.1-45.5 kg)174.664.35
LambsHeavy (45.6-52 kg)170.764.77
Standard Quality Quotation172.632.30
HoggsLight (25.5-32 kg)n/an/a
HoggsStandard (32.1-39 kg)n/an/a
HoggsMedium (39.1-45.5 kg)n/an/a
HoggsHeavy (45.6-52 kg)n/an/a
Standard Quality Quotationn/an/a
EwesPrice per head55.09-0.59
Updated: 19/08/2019