Accessibility
Ayr
TotalsPrice per kgNumber
Steersn/an/a
Heifersn/an/a
Young Bullsn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Cull Cowsn/an/a
Cull Bullsn/an/a
Lambs SQQ214.502292
Hoggs SQQn/an/a
Ewes60.16783
CattleGradingPrice per kg lwtChange from 03/08/2020
SteersLight (370-464 kg)n/an/a
SteersMedium (465-555 kg)n/an/a
SteersHeavy (over 555 kg)n/an/a
HeifersLight (330-399 kg)n/an/a
HeifersMedium (400-480 kg)n/an/a
HeifersHeavy (over 480 kg)n/an/a
Young BullsLight (370-464 kg)n/an/a
Young BullsMedium (465-555 kg)n/an/a
Young BullsHeavy (over 555 kg)n/an/a
Older steersn/an/a
Older heifersn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Beef sired cull cowsn/an/a
Dairy sired cull cowsn/an/a
SheepGradingPrice per kg lwtChange from 03/08/2020
LambsLight (25.5-32 kg)190.00n/a
LambsStandard (32.1-39 kg)206.225.87
LambsMedium (39.1-45.5 kg)216.844.43
LambsHeavy (45.6-52 kg)211.714.45
Standard Quality Quotation214.503.25
HoggsLight (25.5-32 kg)n/an/a
HoggsStandard (32.1-39 kg)n/an/a
HoggsMedium (39.1-45.5 kg)n/an/a
HoggsHeavy (45.6-52 kg)n/an/a
Standard Quality Quotationn/an/a
EwesPrice per head60.16-1.39
Updated: 10/08/2020