Accessibility
 
Ayr
TotalsPrice per kgNumber
Steersn/an/a
Heifersn/an/a
Young Bullsn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Cull Cowsn/an/a
Cull Bullsn/an/a
Lambs SQQ250.082102
Hoggs SQQn/an/a
Ewes88.02626
CattleGradingPrice per kg lwtChange from 19/07/2021
SteersLight (370-464 kg)n/an/a
SteersMedium (465-555 kg)n/an/a
SteersHeavy (over 555 kg)n/an/a
HeifersLight (330-399 kg)n/an/a
HeifersMedium (400-480 kg)n/an/a
HeifersHeavy (over 480 kg)n/an/a
Young BullsLight (370-464 kg)n/an/a
Young BullsMedium (465-555 kg)n/an/a
Young BullsHeavy (over 555 kg)n/an/a
Older steersn/an/a
Older heifersn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Beef sired cull cowsn/an/a
Dairy sired cull cowsn/an/a
SheepGradingPrice per kg lwtChange from 19/07/2021
LambsLight (25.5-32 kg)n/an/a
LambsStandard (32.1-39 kg)249.0410.21
LambsMedium (39.1-45.5 kg)250.15-1.38
LambsHeavy (45.6-52 kg)248.65-1.91
Standard Quality Quotation250.08-1.11
HoggsLight (25.5-32 kg)n/an/a
HoggsStandard (32.1-39 kg)n/an/a
HoggsMedium (39.1-45.5 kg)n/an/a
HoggsHeavy (45.6-52 kg)n/an/a
Standard Quality Quotationn/an/a
EwesPrice per head88.02-9.35
Updated: 26/07/2021