Accessibility
Ayr
TotalsPrice per kgNumber
Steersn/an/a
Heifersn/an/a
Young Bullsn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Cull Cowsn/an/a
Cull Bullsn/an/a
Lambs SQQn/an/a
Hoggs SQQ273.711186
Ewes84.87426
CattleGradingPrice per kg lwtChange from 04/01/2021
SteersLight (370-464 kg)n/an/a
SteersMedium (465-555 kg)n/an/a
SteersHeavy (over 555 kg)n/an/a
HeifersLight (330-399 kg)n/an/a
HeifersMedium (400-480 kg)n/an/a
HeifersHeavy (over 480 kg)n/an/a
Young BullsLight (370-464 kg)n/an/a
Young BullsMedium (465-555 kg)n/an/a
Young BullsHeavy (over 555 kg)n/an/a
Older steersn/an/a
Older heifersn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Beef sired cull cowsn/an/a
Dairy sired cull cowsn/an/a
SheepGradingPrice per kg lwtChange from 04/01/2021
LambsLight (25.5-32 kg)n/an/a
LambsStandard (32.1-39 kg)n/an/a
LambsMedium (39.1-45.5 kg)n/an/a
LambsHeavy (45.6-52 kg)n/an/a
Standard Quality Quotationn/an/a
HoggsLight (25.5-32 kg)236.05n/a
HoggsStandard (32.1-39 kg)259.1520.28
HoggsMedium (39.1-45.5 kg)279.8237.42
HoggsHeavy (45.6-52 kg)258.9639.84
Standard Quality Quotation273.7132.23
EwesPrice per head84.878.97
Updated: 11/01/2021