Accessibility
Ayr
TotalsPrice per kgNumber
Steersn/an/a
Heifersn/an/a
Young Bullsn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Cull Cowsn/an/a
Cull Bullsn/an/a
Lambs SQQ158.691203
Hoggs SQQn/an/a
Ewes51.74657
CattleGradingPrice per kg lwtChange from 07/10/2019
SteersLight (370-464 kg)n/an/a
SteersMedium (465-555 kg)n/an/a
SteersHeavy (over 555 kg)n/an/a
HeifersLight (330-399 kg)n/an/a
HeifersMedium (400-480 kg)n/an/a
HeifersHeavy (over 480 kg)n/an/a
Young BullsLight (370-464 kg)n/an/a
Young BullsMedium (465-555 kg)n/an/a
Young BullsHeavy (over 555 kg)n/an/a
Older steersn/an/a
Older heifersn/an/a
All Prime Cattlen/an/a
Beef sired cull cowsn/an/a
Dairy sired cull cowsn/an/a
SheepGradingPrice per kg lwtChange from 07/10/2019
LambsLight (25.5-32 kg)102.71n/a
LambsStandard (32.1-39 kg)131.04-30.94
LambsMedium (39.1-45.5 kg)160.70-4.33
LambsHeavy (45.6-52 kg)154.48-2.53
Standard Quality Quotation158.69-6.13
HoggsLight (25.5-32 kg)n/an/a
HoggsStandard (32.1-39 kg)n/an/a
HoggsMedium (39.1-45.5 kg)n/an/a
HoggsHeavy (45.6-52 kg)n/an/a
Standard Quality Quotationn/an/a
EwesPrice per head51.748.21
Updated: 14/10/2019